ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΗΣ

Σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) »»

ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Άλλες Υπηρεσίες Ελέγχου και Διασφάλισης »»

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι βασικές μας φορολογικές υπηρεσίες περιλαμβάνουν »»

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ορισμένες από τις βασικές συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης που προσφέρουμε περιλαμβάνουν »»

ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΑΔΙΑΚΟΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΑΣ!

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΗΣ
Οι υπηρεσίες μας ελέγχου και διαβεβαίωσης περιλαμβάνουν
  • Σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
  • Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS)
»»
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Οι βασικές μας φορολογικές υπηρεσίες περιλαμβάνουν
  • Προσωπικό φορολογικό σχεδιασμό
  • Σχεδιασμός επιχειρηματικού φόρου
»»
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
Οι Υπηρεσίες Εταιρικής Συμβουλευτικής περιλαμβάνουν
  • Προσδιορισμός στόχων εξαγοράς ή αγοραστών
  • Έρευνες DueDiligence
»»
ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Άλλες Υπηρεσίες Ελέγχου και Διασφάλισης
  • Περιορισμένες κριτικές
  • Δέουσα επιμέλεια
»»
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Ορισμένες από τις βασικές συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης που προσφέρουμε περιλαμβάνουν
  • Προετοιμασία μελετών σκοπιμότητας
  • Προϋπολογισμοί και δηλώσεις ταμειακών ροών
»»
ESOMAR Individual Membership Information